OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych jest HAIR MAJESTY STUDIO Rozwiązania dla włosów Agata Olszówka z siedzibą w Warszawa 00-773, Dolna 17/5, tel. +48 733332292, e-mail : info@hairmajestystudio.pl.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych: Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych na adres e-mail: agata.bura@hairmajestystudio.pl lub zadzwoń: +48 501464989

Skąd pochodzą Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie, w którym:

 • umówiłeś się na wykonanie usługi
 • zawarłeś umowę kupna/sprzedaży
 • wypełniłeś formularz kontaktowy
 • wysłałeś zapytanie za pośrednictwem Facebooka
 • zawarłeś umowę świadomej zgody na wykorzystanie wizerunku z podaniem personaliów (zwycięzcy konkursów, wywiady)

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez HAIR MAJESTY?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu kontaktowania się z Tobą, by:

 • przypomnieć Ci o wizycie, poinformować o ewentualnych zmianach
 • przeprowadzić proces realizacji zamówienia

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane:

 • Twoja zgoda
 • świadczenie usługi na podstawie regulaminu
 • prawnie uzasadniony interes Administratora

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez  zgłoszenie na adres email: agata.bura@hairmajestystudio.pl
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody. Cofnięcie Twojej zgody nie wpływa na zasadność ich przetwarzania do tego momentu.

Jakie prawa Ci przysługują?

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
Prawo do sprostowania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do danych, prawo do bycia poinformowanym o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych, prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), prawo do informacji udzielanych na wniosek, oraz prawo „do bycia zapomnianym”.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

 • W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • W zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, okaże się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez HAIR MAJESTY, jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • W zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych prosimy w tym celu o kontakt bezpośredni. Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, regulującego kwestie ochrony danych osobowych.

Prawo sprzeciwu:

Przysługuje Ci jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom (procesorom) oraz upoważnionym przez nie osobom. W tym przypadku odbiorcy nie są uprawnieni do korzystania w żaden sposób z danych. Przekazywanie danych odbywa się w przypadku świadczenia usług i podwykonawstwa. Twoje dane udostępniamy także upoważnionym pracownikom i współpracownikom HAIR MAJESTY w ramach ich obowiązków. Na podstawie obowiązującego prawa możemy udostępnić je podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne:

 • do momentu wycofania zgody
 • do momentu wygaśnięcia umowy – z zastrzeżeniem dozwolonego dalszego przetwarzania na podstawie przepisu prawa np. cele rozliczeniowe, przedawnienie roszczeń
 • do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Facebook
Facebook